- Privacy verklaring

All-care Pedicure

Privacy verklaring     

All-care pedicure is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Inhoud:

 1.     privacy beleid   
 2.     contactgegevens
 3.     persoonsgegevens die wij verwerken
 4.     bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
 5.     doel verwerking persoonsgegeven 
 6.     geautomatiseerde verwerking
 7.     hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
 8.     delen van persoonsgegevens met derden
 9.     cookies, of vergelijkbare technieken
 10.     gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 11.     beveiliging persoonsgegeven
 12.     inwerkingtreding

 

1: Privacy beleid All-care pedicure

All-care pedicure is een bedrijf voor het uitvoeren van pedicure diensten in Mijdrecht en omstreken. Daarbij gebruik ik privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Ik vind het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden dan ook door mij zorgvuldig verwerkt. Dit betekent onder anderen dat ik:

 1. vermeld voor welke doeleinden ik uw persoonsgegevens verwerk;
 2. het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door mij geleverde diensten;
 3. alleen met uw toestemming uw gegevens verwerk wanneer uw toestemming vereist is;
 4. uw gegevens niet doorverkoop aan derden;
 5. uw gegevens niet doorgeef aan derden; tenzij dit benodigd is voor het uitvoeren van de diensten of wanneer ik hiertoe wettelijk verplicht ben;
 6. u de mogelijkheid geef om op aanvraag uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

 

 2: Contactgegevens:

Wanneer u nog vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met mij opnemen via de volgende contactgegevens:

Website: www.all-carepedicure.nl

Telefoon: 06-44453265

E-mail: via mijn contactformulier of info@all-carepedicure.nl.

3: Persoonsgegevens die ik verwerk

All-care pedicure verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer

 

4: Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via mijn contactformulier dan verwijder ik deze gegevens.

5: Met welk doel en op basis van welke grondslag (uitvoering van een overeenkomst) ik persoonsgegevens verwerk

All-care pedicure verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om de agenda bij te werken (uitsluitend naam en telefoonnummer).
 • Adres gegevens worden uitsluitend gebruikt om een klantenkaart bij te werken, voor het maken van een factuur en als het nodig is dat ik bij u aan huis kom.
 •  Voor de behandelingen, waarbij het noodzakelijk is dat ik op de hoogte ben van uw gezondheid en eventuele risico's.

Hierin ben ik genoodzaakt deze persoonlijke gegevens aan u te vragen en ze op te slaan voor verdere vervolgbehandelingen. Deze gegevens blijven strikt eigendom van All-care pedicure en worden niet gedeeld met derden zonder uw schriftelijke toestemming. U bent gemachtigd deze informatie te alle tijde op uw verzoek in te zien. Deze gegevens worden door All-care pedicure niet online bewaard, enkel op uw papieren klantenkaart en/of in excel i.v.m. het maken van een factuur.                                                    

6: Geautomatiseerde besluitvorming

All-care pedicure neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar de pedicure van All-care pedicure tussen zit.

7: Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

All-care pedicure bewaart uw persoonsgegevens, vastgelegd op de klantenkaart en of contactformulier op de website, niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

8: Delen van persoonsgegevens met derden

All-care pedicure verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het  Privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links zijn verbonden met mijn website. Ik kan niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken. Daarom raden we u aan om het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens u ze gebruikt.
 

9: Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

All-care pedicure gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

10: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door All-care pedicure en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die ik over u beschik, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via mijn contactformulier

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

All-care pedicure wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11: Hoe All-care pedicure persoonsgegevens beveiligd

All-care pedicure neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via contactformulier.

12: Inwerkingtreding

Deze privacy verklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.